ಈ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ

Recent Posts

ಈ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೆ ಆ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಹಲವಾರು ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಮತ್ತು ವರ್ಷವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇರ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಬಹುದು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಿಖರವಾದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅದೇ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಹ ಒಂದೊಂದು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಮೊರೆಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆದರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಸಿಗುವ ನಂಬರ್ ಈ ಭವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 15 -6 -1999 ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ 1+5+6+1+9+9+9 =40 ಆಗುತ್ತದೆ ಇದರಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ನಂಬರ್ 4 ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ನಂಬರ್ 1 3 4 5 8 ಆಗಿರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ 1 3 5 ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ತಿಳಿಸಿದ ನಂಬರ್ ಇರುವವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಫಲವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *