ಕಾಳಸರ್ಪದೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದೊಂದು ಗ್ರಹ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕಾಡುವುದಕ್ಕೆ!

Recent Posts


ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳ ನಿನ್ನ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಕೇತುವಿನ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಯಾರಿಗೆ ದೋಷ ಇರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ನರಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಕಷ್ಟದ ಹೆಗಲೇರುತ್ತದೆ. ಭಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನರ ಸರ್ಪದೋಷದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದೆಲ್ಲ.


ಕಾಳಸರ್ಪ ದೋಷವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಬಂದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ.


ಪರಾಶರ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ವರಹಮೀರ ಚಾರ್ಯ ಕಾಳಸರ್ಪ ಯೋಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಕಾಳಸರ್ಪ ಯೋಗ ಕಾಳಸರ್ಪ ದೋಷ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಕಾಳಸ್ತಿ ಕಾಳಸರ್ಪ ಕ್ಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ತಿಯೆಂದರೆ ಆನೆಯ ಕಾಳ ಆಸ್ತಿಯೆಂದರೆ ಕರಿಯಾ ಆನೆ ಹೆಸರೇನೇ ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾಲ ಸರ್ಪಕ್ಕೂ ಯಾಕೋ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸರ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವು ಭಯ ಹಾಗೂ ಕಾಳಸರ್ಪ ಭಯದ ಕಾಲ ಕಾಲಸರ್ಪ ಯೋಗ ಭಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಕಾಳಸರ್ಪದೋಷ ವಿದ್ದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಷವು ದೇಹವನ್ನು ಸಿಸ್ತು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಯವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಓಡಿಸಬಹುದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲಸರ್ಪ ದಲ್ಲಿ ಗಜ ಕಾಲಸರ್ಪ ಒಂದು ದೋಷವಿದೆ.

6 ಗ್ರಹಗಳು ಇದರ ವಲಯ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹ ಹೊರಗಿದ್ದರೆ ಅದುವೇ ಘಟಕದ ಕೆಲವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು 23 ಕಾಲಗಳ ರಾಹುಕೇತುಗಳ ವಲಯದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದು ಕಾಲಸರ್ಪ ದೋಷ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕಾಳ ಸರ್ಪ ದೋಷ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಬದುಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎಂದು ವಾತಾವರಣವು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ . ಶಾಸ್ತ್ರ ಇರುವುದು ಆತಂಕ ಕಂಡವರನ್ನು ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಸುವುದು ಬಂದವರಲ್ಲಿ ತುಂಬುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸರ್ಪದೋಷದಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗಾಗ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಒಂದು ವಿವಾಹ ವಿಳಂಬ ಸಂತಾನ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಗರ್ಭಪಾತ ಹೆಂಡತಿಯರು ದೂರ ದೂರವಿರುವುದು ಕಾಲ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಳಸರ್ಪದೋಷ ವಸತಿ ಕೊಂಡರೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಮುದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ರಾಹುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಕಷ್ಟದ ಅಂತಿಮ ವಾಗುತ್ತದೆ ವಾಸ್ತವವೇ ಬೇರೆ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಕಾಳಸರ್ಪ ಇಡೀ ಜನುಮ ದೋಷಕ್ಕೂ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಮರಿಂದ ಬರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಳಸರ್ಪದೋಷ ವೆಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಾಣಿ ತುತ್ತಾಗಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದ ರೇಖೆ ಹೋದಾಗ ಅದರ ಕಾಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಿಂತ ಹಾವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾವಿನಲ್ಲಿರುವ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕಾರಣ ಧನು ಕಾಳಸರ್ಪದೋಷ ಎನ್ನುವರು. ದೋಷ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉದಾರಣೆ ಬುಲೆಟ್ ಆಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಜೂಲಿ ನಾಯಿಯ ರೇಬಿಸ್ ವೈರಸ್ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಆದರೆ ರೇಬಿಸ್ ಮಂಗ ಅಥವಾ ಯಗಣ ಕಚ್ಚಿದರೆ ರೇಬಿಸ್ ಬರುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸ್ವರೂಪ ಇನ್ನೊಂದು ರುದ್ರರೂಪ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಳಸರ್ಪದೋಷ.

ಓಂ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಜೋತಿಷ್ಯ ಫಲ
ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಆರಾಧ್ಯ( ಕಾಲ್/ವಾಟ್ಸಪ್ ) 9916888588
ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಉಪಾಸಕರು ಅವರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅಥವಾ ಜನ್ಮಜಾತಕ ಫೋಟೋ ಅರ್ಥ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ನೋಡಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮದುವೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಕಲಹಗಳು ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಜಗಳ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಭಾದೆಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದರಿದ್ರತನ ದೋಷ ಇದ್ದರೆ ಗಂಡನ ಪರ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹವಾಸ ಬಿಡಿಸಲು ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷ ವಶೀಕರ ಣ ದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಡಚಣೆ ಇದ್ದರೆ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9916888588 ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹಾಗೂ ಕೇರಳ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಗಳಿಂದ ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟಮಂಡಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕವಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 21 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಗುರುಗಳ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಒಮ್ಮೆ ನಂಬಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9916888588

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *