ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

Recent Posts

ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು


ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬಾರದು ನೇರವಾದ ಮರಗಳನ್ನು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಜನರನ್ನು ಮೊದಲು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ “ದೊಡ್ಡ ಗುರುಮಂತ್ರ” ಯಾರೊಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವದು ನೀವು ಕೆಲವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ – ನಾನು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಏನಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಾನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವೆ ? ನೀವು ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ “ಭಯವು ಸಮೀರ್ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ನಾಶಮಾಡಿ.”
“ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಯುವತಿಯ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ವಾಗಿದೆ”


ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ವೈಫಲ್ಯದ ಭಯಪಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಡಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಸಂತೋಷಪೂರ್ಣರು. “ಹೂವಿನ ಸುಗಂಧವು ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹರಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯತನವು ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತದೆ”


ದೇವರು ವಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಆತ್ಮವು ನಿಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ “ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತ ವಾಗುತ್ತಾರೆ” “ನಿಮಗಿಂತ ಮೇಲಿರುವ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಹ ಸ್ನೇಹವು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ” ಕನ್ನಡಿಗೂ ಕುರುಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮೂರ್ಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಮೊದಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹತೋತಿನಲ್ಲೀಡಿ ಅವರು 16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾದಾಗ ಅವರನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತನಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರು .ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗೌರವಿಸಲ್ಲಡುತ್ತಾನೆ , ಶಿಕ್ಷಣವು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಯುವಕರನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *